Coaching

Coaching

Coaching kan användas inom såväl yrkeslivet som privatlivet. Det kan vara ett verktyg för att fatta ett beslut i ett vägskäl som t ex att byta jobb, eller för att komma till skott att genomföra något t ex börja träna, men det kan också vara ett verktyg för att sortera i sitt liv om man känner sig helt vilsen och upplever att man tappat bort sig själv, inte har några mål eller drömmar och tycker att livet står i vänteläge och man känner sig allmänt missnöjd och otillfredsställd.

Coaching är ett arbete, en process, där coach och klient tillsammans identifierar och ramar in ett problem, en uppgift och mål, eventuella hinder och/eller behov av resurser och hjälp, för att sedan lägga upp en handlingsplan med aktiviteter och delmål på vägen.

Coaching är ett förändringsarbete för att plocka fram klientens resurser och potential, att göra klienten medveten om olika saker och beteenden för att nå insikter, att ta fram klientens motivation, som ska leda till ett hållbart lärande. Det är alltså klientens arbetsinsats som är avgörande för hur långt processen leder. Coachen stöttar, håller fokus på vad som ska uppnås, driver processen framåt lagom anpassat till aktuell klient genom framförallt lyssnande, öppna och kraftfulla frågor, sammanfattningar och speglingar.

Arbetet utgår helt från klientens önskan, behov och möjligheter.

Coaching ska inte förväxlas med psykoterapi. Inte heller mentorskap.

Inom coaching jobbar man mycket lite med dåtid, fokuserar mest på framtid och hur klienten ska nå sitt mål. Endast då klienten i dåtiden ställts inför liknande situation kan man dra nytta av hur det känts och upplevts och hur klienten hanterat situationen då. Vad har klienten för erfarenhet och lärdom av den tidigare situationen?

Coachens och klientens olika roller, förväntningar

I coaching är det klienten som gör det egentliga jobbet, medan coachen står för verktygen att rama in och konkretisera, hålla fokus och driva processen.

Syftet med den här rollfördelningen är att genom att klienten själv hittar svar och insikter, själv kommer fram till aktiviteter och att genomför dem, lär sig för framtiden och därmed har bättre förutsättningar att hantera liknande situationer själv.

Praktiskt, var, när

Coaching kan ske på olika sätt. Det vanligast är att klient och coach träffas fysiskt, telefon eller digital har ett samtal på 1 timma med ett visst intervall.

Det finns inte heller någon mall för hur många gånger man ska ses eller med hur täta intervall. Det beror på omfattning och komplexitet i coachingen och är något man beslutar tillsammans. Man bör ändå diskutera en inriktning från början och särskilt om en arbetsgivare är involverad kan det handla om ett paket på 5-10 samtal.

Det är också viktigt att diskutera hur eventuell rapportering till en betalande arbetsgivare ska ske och om arbetsgivaren kan ha förväntningar på vilka mål som sätts.

Platsen för coaching är också beroende på klienten. Oftast träffas man i ett enskilt rum eller digitalt, men kan likaväl ske under en promenad i skogen.

Vill du boka en tid, har du frågor eller är du fundersam om coaching är något för dig?
Ring eller maila så bokar vi ett möte, tfn 070-641 55 27 eller carola@vitastatera.se.